page-img

د

ل

د, یدچeب


د

د

د

د

&

د

د

&

1

2

3

4.د

ت

&

م DCKF-۳
د ز
د عا\
د 20-60ک
د L 
ټ 2.
و 2
و ۳ک
د L9)

د

&

7

د

د

ا

د

م

د

ګ

د

د

د

م

د

Tد

د

د

د

د

د

س

دoko

کر

ش

T

چ


  • م
  • ب

  • خ

    د