page-img

5

ل

دم


د

د

غ

&

دم

ا

&

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ت

&

م د
م DC
د د
ا د
د سV ټ
م اکعا
ظ 345ک
د دد
ټ 2
د 03/
و 2ی
و 4ک
د L۹x۷x2mm
م د
ش د
د
ی
ی
ی

ب

&

1

1)ک

2

3) سمد

4مد

5مد

6. لسل

7

ه


  • م
  • ب

  • خ

    د